Рекламации

Рекламации

При изпълнение на поръчки от лица, явяващи се потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Фрамар изпраща закупената от потребителя стока, във вида, количеството, качеството и другите характеристики, съгласно договора;

В случай на несъответствие на потребителката стока с договореното, потребителят има право да предяви рекламация. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, потребителят може да я откаже още при доставянето й от куриера и да не я приеме от него. Рекламацията за несъответствие на потребителката стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, то ние ще отстраним несъответствието изцяло за наша сметка в срок до един месец от деня, в който получим Вашата рекламация. Всички рекламации се правят от Вас или от упълномощено от Вас лице като се изпращат на електронната поща на Фрамар, посочена в този сайт – office@framar.bg , или на адреса на управление на дружеството.

Рекламацията се счита за получена в деня на постъпването й в електронната поща на Фрамар.

Нeоснователна е рекламация на стока относно несъответствие с договореното, за което потребителят е бил предварително предупреден, както и в случаите, когато стоките са били специално изработени за потребителя и чието несъответствие се дължи на материала, предоставен от потребителя.                                                                   

При предявяване на рекламацията задължително следва да посочите: предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация задължително се прилагат и документи, на които се основава претенцията: касова бележка/ фактура; документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

При несъответствие на доставената стока с договора за продажба, потребителят има право да претендира за безплатно привеждане на стоката в съответствие с договора чрез извършване  на ремонт, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума. Потребителят няма право да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената, когато ние сме се съгласили да поправим стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията или да я заменим стоката с друга.                                                   

Рекламация на стоката не се приема, в случай, че стоката е с изтекъл срок на годност.  

Разноските по привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба и разходите за експедиране на стоката, включително разходите по новата доставка на стоката, са за сметка на Фрамар.

Ако стоката, за която е предявена рекламация, не може да бъде поправена или заменена с друга, и потребителят е избрал да му бъде възстановена заплатената сума, то стойността на стоката се възстановява на потребителя. Възстановяването на сумата се извършва посредством същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

По отношение на клиенти, които нямат качеството на потребители по ЗЗП, е приложим общият ред за рекламации по гражданското и търговско законодателство.

© 2007 - 2021 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook